Sivusto Netticasino Hex (tästedes viitattu termein ”verkkosivusto”, ”verkkosivuston ylläpito”, ”me”) edustaa järjestelmää, joka tarjoaa reaaliaikaisia internetissä sijaitsevia palveluita ja sisältää informaatiopalveluita ja dataa, jonka verkkosivuston ylläpito tarjoaa, verkkosivuston mobiiliversion ja muita tuotteita, palveluita sekä kolmannen osapuolen verkkosivustolle tarjoamaa dataa.

Nämä käyttöehdot (tästedes viitattu termillä ”ehdot”) osoittavat tämän verkkosivuston käyttämiseen liittyvät ehdot ja säännöt.

”Verkkosivuston käyttäjä” tai ”käyttäjä” tarkoittaa verkkosivustoa käyttävää henkilöä.

Verkkosivuston käyttäjät vakuuttavat olevansa yli 18-vuotiaita ja olevansa lainopillisesti päteviä solmimaan sopimuksia ja tekemään päätöksiä pelien ja pelisivustojen käytöstä, jotka saattavat sisältää mainonnan eri muotoja. Verkkosivuston käyttäjät vakuuttavat myös, että heidän olinpaikkaansa koskevat tiedot ovat aina todenmukaisia ja että verkkosivuston käyttäjät eivät käytä metodeja, jotka saattaisivat muuttaa heidän olinpaikkaansa tai ohjata tietoliikennettä toisille lainkäyttövallan alueille.

Verkkosivuston käyttäjä on viime kädessä vastuussa sen arvioimisesta, onko uhkapelaaminen internetissä hänen lainkäyttövaltansa alueella laillista, sekä vahvistamaan muut mahdollisesti soveltuvat lainopilliset vaatimukset.

Nämä ehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä.

Käyttäjän on luettava nämä ehdot kokonaisuudessaan. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä ymmärtää hyväksyvänsä ja suostuvansa noudattamaan kaikkia näiden ehtojen säännöksiä.

Näitä ehtoja saatetaan muuttaa osittain tai kokonaisuudessaan verkkosivuston ylläpidon toimesta milloin tahansa ilman erityistä ilmoitusta. Ehtojen päivitetty versio on voimassa siitä päivästä, jolloin ne julkaistaan verkkosivustolla Netticasino Hex.

Nämä ehdot ovat avoin ja julkinen dokumentti.

Käyttäessään verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy näissä ehdoissa esitetyt säännökset ja ryhtyy noudattamaan sen sisällä määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön ja toimintaan.

Hyväksymällä näissä ehdoissa esitetyt säännökset, käyttäjä antaa suostumuksensa markkinointimateriaalin näkemiseen verkkosivustoa käyttäessään mainonnan määrän ollessa verkkosivuston ylläpidon määrittelemä.

Verkkosivustolla saatavilla olevan materiaalin käyttöehdot

Verkkosivusto toimii itsenäisen informaation ja suositusten tarjoajana henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet nettikasinoilla pelaamisesta ja se ei ole online-uhkapelaamisen palveluntuottaja. Kaikki verkkosivustolla saatavissa oleva tieto on vain tiedotustarkoitukseen eikä sitä tule kohdella laillisena konsultaationa missään olosuhteissa.

Verkkosivusto sisältää linkkejä toisille ulkopuolisille sivustoille. Verkkosivusto ei vaikuta näiden toisten verkkosivustojen sisältöön eikä ota vastuuta tällaisesta sisällöstä. Suosittelemme, että luet tarkasti kaikki ulkopuolisten verkkosivustojen käyttöehdot ennen minkäänlaisen uhkapelaamisen aloittamista. Verkkosivusto sisältää kopiosuojattua materiaalia, tavaramerkkejä sekä muuta lainopillisesti suojattua materiaalia, sisältäen mutta ei rajoittuen tekstejä, kuvia, videomateriaalia, grafiikkaa, musiikkia ja äänitteitä.

Tässä ehtojen osassa määritellyt säännökset tarjoavat verkkosivuston ylläpidolle sekä kolmansille osapuolille omistuksen suojaa liittyen osapuolen omistamaan verkkosivuston sisältöön. Lisäksi kaikki oikeudenhaltijat saavat oman harkintansa mukaan käyttää tässä määriteltyjä oikeuksiaan.

Verkkosivuston käyttäjä ei ole oikeutettu muuttamaan, julkaisemaan, siirtämään kolmansille osapuolille, osallistumaan myyntiin tai luovutukseen, luomaan johdettuja tuotteita tai muuten käyttämään osittain tai kokonaan verkkosivuston sisältöä.

Ilman kopiosuojaan liittyvien lakien tai siihen liittyvien oikeuksien osoitusta mitään verkkosivustolta ladattuja materiaaleja ei tule kopioida, jakaa, siirtää kolmansille osapuolille, julkaista tai muuten käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman verkkosivuston ylläpidon tai muun kyseisen oikeuden laillisen omistajan laatimaa kirjallista lupaa.

Julkilausumat tietojen (sisällön) asettamisesta verkkosivustolle, jotka loukkaavat tietojen oikeudenhaltijan oikeuksia ja lainopillisia etuuksia

Kyseisten tiedostetun toiminnan tulosten yksinomaisten oikeuksien haltijan (tästedes viitattu termillä ”oikeudenhaltija”) on oikeutettu puhuttelemaan verkkosivuston ylläpitoa siinä tapauksessa, että informaatio (sisältö) verkkosivustolla on tunnistettu lisätyksi ilman oikeutusta tai muuta oikeudenhaltijan lainopillista suostumusta ja täten ilmoittamaan hänen yksinoikeudestaan tiedostetun toiminnan tuloksiin.

Verkkosivuston ylläpidon puhuttelemiseksi oikeudenhaltijan tulee käyttää viitattua palautelomaketta (sisäinen viite lomakkeeseen).

Hakemuksen, joka sisältää lausunnon yksinoikeuksien rikkomisesta tiedostetun toiminnan tuloksiin verkkosivuston ylläpidolle, on oltava hyvin perusteltu ja sen on sisällettävä muuta informaatiota, joka osoittaa sisällön lainopillisten oikeuksien käytettävyyden.

Jos lausunto yksinoikeuksien rikkomisesta tiedostetun toiminnan tuloksiin on jätetty oikeuksienhaltijan valtuuttaman henkilön toimesta, on hänen henkilöllisyytensä todistavan dokumentin kopio (käsin kirjoitettu tai digitaalinen) liitettävä lausuntoon.

Jos informaatio on puutteellista tai lausunnosta yksinoikeuksien rikkomisesta tiedostetun toiminnan tuloksiin löytyy virheitä tai epätarkkoja tietoja, verkkosivuston ylläpidolla on oikeus lähettää tiedonanto oikeudenhaltijalle tai hänen valtuutetulle henkilölleen 24 tunnin kuluttua tällaisen lausunnon saapumisesta, jotta annettu informaatio voidaan päivittää.

24 tunnin kuluessa lausunnon yksinoikeuksien rikkomisesta tiedostetun toiminnan tuloksiin tai siihen liittyvien päivitettyjen tietojen, jotka on laatinut oikeudenhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö, vastaanottamisesta, tulee verkkosivuston ylläpidon poistaa oikeudenhaltijan yksinoikeutta rikkova sisältö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO, VERKKOSIVUSTON SISÄLTÖ JA PALVELUT TULEE TARJOTA SITEN, MITEN NE OVAT, ILMAN YKSIKÄSITTEISIÄ, EPÄSUORIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MITÄÄN MUITA EDUSTUKSIA, TAKEITA, TAKUITA TAI EHTOJA. KÄYTTÄJIEN TULEE KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOA, SEN SISÄLTÖÄ JA PALVELUITA OMALLA VASTUULLAAN.

VERKKOSIVUSTO TÄTEN SANOUTUU IRTI MISTÄ TAHANSA JA KAIKISTA ESITYKSISTÄ, TAKEISTA, TAKUISTA JA EHDOISTA MISSÄÄN TAHANSA MUODOSSA, OLI SE SITTEN TÄSMÄLLINEN TAI EPÄSUORA, MISTÄ TAHANSA JA KAIKESTA VERKKOSIVUSTON SISÄLLÖSTÄ JA PALVELUISTA, OLI NE ASETETTU MILLOIN TAHANSA, MITÄ TAHANSA, SISÄLTÄEN KAIKKI EPÄSUORAT ESITYKSET, TAKEET, TAKUUT JA KAUPANKÄYNNILLISET EHDOT, PÄTEVYYDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, IMMATERIAALISTEN OMISTUSOIKEUKSIEN RIKKOMISEN PUUTTEELLISUUDEN, TARKKUUDEN, IFORMAATION LÄHETTÄMISEN AJANTASAISUUDEN, INFORMAATION TÄYDELLISYYDEN, YHTEENSOPIVUUDEN, RELEVANSSIN, INTEGROITAVUUDEN, TURVALLISUUDEN, LUOTTAMUKSELLISUUDEN, OMISTUSOIKEUKSIEN SELKEYDEN, KÄYTÄNNÖLLISEN KÄYTETTÄVYYDEN, SOVELTYVUUDEN, LAADUN, VAPAAN KÄYTÖN JA MINKÄ TAHANSA MUUN TAKUUDEN, JOKA SAATTAA ILMETÄ MINKÄ TAHANSA SOVELLETTAVAN LAKIEN ALAISUUDESSA.

LISÄKSI VERKKOSIVUSTON YLLÄPITO SANOUTUU IRTI MISTÄ TAHANSA ESITYKSISTÄ, TAKEISTA, TAKUISTA JA EHDOISTA SEURAAVIIN KOHTIIN LIITTYEN:

AINA KUN ON MAHDOTONTA KÄYTTÄÄ MITÄ TAHANSA VARAUSTA TAI VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA, MITKÄ TAHANSA YKSIKÄSITTEISET, EPÄSUORAT, LAKISÄÄTEISET ESITYKSET, TAKEET, TAKUUT JA EHDOT TULEVAT OLEMAAN VOIMASSA RAJOITETUN KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN AJAN ENSIMMÄISESTÄ VERKKOSIVUN KÄYTTÖPÄIVÄSTÄ LASKIEN, SEN SISÄLTÖ JA PALVELUT KÄYTTÄJÄN TOIMESTA JA MITKÄÄN TAKUUT EIVÄT OLE VOIMASSA TÄLLAISEN PERIODIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN.

NIIN KAUAN KUIN VERKKOSIVUN SISÄLTÖ JA SEN PALVELUT TARJOAVAT KÄYTTÄJÄLLE DIGITAALISTA MATERIAALIA, JOKA TARJOTAAN EI KÄSINKOSKETELTAVASSA MUODOSSA, EI KÄYTTÄJÄ VOI MISSÄÄN TAPAUKSESSA HYLÄTÄ NÄITÄ EHTOJA.

VASTUURAJA

Käyttäjä vahvistaa, että hän ymmärtää ja ilman rajoituksia omaksuu kaikki vastuut ja riskit, jotka saattavat seurata verkkosivuston käyttämisestä.

Verkkosivuston ylläpito, työntekijät, johto, yhteistyökumppanit, osakkaat ja agentit eivät tule olemaan vastuussa mistään vioista tai verkkosivuston toiminnan lopettamisesta, joka aiheutti liiketoiminnallisen informaation tai liikevoiton menetystä tai mitä tahansa muita taloudellisia tappioita, jotka ovat yhteydessä mihin tahansa syytöksiin, tappioihin, anomuksiin, toimenpiteisiin tai muihin tapahtumiin, jotka seurasivat näiden ehtojen soveltamisesta ja sen lainkäyttövallasta, sisältäen verkkosivulla navigoinnista, sen käytöstä, minkä tahansa sen osien tai tiedostojen käytöstä seuraavat ja myös sen oikeuksien seurauksena, vaikka verkkosivuston ylläpitoa olisi informoitu sellaisista potentiaalisista tappioista, riippumatta siitä tapahtuiko tämä asia tai vika immateriaalista tai muun omaisuutta vastaan tehdyn hyökkäyksen seurauksena, tai oliko sen pohjana rikoksia, huolimattomuutta, sopimuksellisten velvollisuuksien rikkomista tai tapahtuiko se samankaltaisten tapahtumien tai olosuhteiden seurauksena vai ei.

Yhteen kerätty vastuu ja korvausvelvollisuus liittyen verkkosivuston käyttöön, joko kokonaan tai osittain, tai sen materiaaleihin, on oltava rajoitettu rahallisin termein summaan, joka ei ylitä kymmentä EUROA (EUR 10,00).

Astuessaan sisään verkkosivustolle käyttäjä hyväksyy, että näitä ehtoja on hallittava Englannin lakien mukaan.

Näiden ehtojen pätevyys, tulkinta ja toimeenpano, minkä tahansa laillisten toimien, jotka seuraavat ja ovat yhteydessä tai suhteessa näiden ehtojen rikkomiseen, kuin myös asiaan liittyvien laillisten suhteiden on oltava Englannin lakien alaisia (riippumatta lakiperiaatteiden konflikteista). Mikä tahansa lainopillinen toimenpide tai juridinen kanne liittyen näiden ehtojen sitovuuteen, tulkintaan ja toimeenpanoon, mitkä tahansa lainopilliset suhteet, jotka seuraavat tai ovat yhteydessä näiden ehtojen täytäntöönpanoon tai rikkomiseen, kuin myös liittyviin laillisiin suhteisiin, on suoritettava ainoastaan Englannin alueella sijaitsevien tuomioistuinten toimesta. Kaikki osapuolet hyväksyvät näiden tuomioistuinten eksklusiivisen toimivallan ja luopuvat kaikista vastalauseista liittyen tällaisen toimivallan kohtuullisuuteen tai sopivuuteen. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta (Wienin yleissopimus 1980) ei tule soveltaa näihin ehtoihin tai sen ei tule vaikuttaa ehtoihin millään tavalla.

Jos näiden ehtojen säännöksissä on mitä tahansa epäjohdonmukaisuuksia muiden kielien ja englannin välillä, englannin kieliset ehdot ovat ylivoimaiset.

Käyttäjän on hyväksyttävä ja ymmärrettävä kaikki tarpeelliset varoitukset, jotka lähetetään hänen sähköpostiosoitteeseensa ja näin ollen verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä, jos tällaiset toiminnot ovat saatavilla verkkosivustolla.

Käyttäjän on kieltäydyttävä seuraavista:

YLEISET SÄÄNNÖKSET

Käyttäjä vahvistaa, että näiden ehtojen säännösten lisäksi hän on lukenut käyttöehdot ja muut sopimukset, joihin näissä ehdoissa viitataan, ja hyväksyy niiden asettamat rajoitukset.

Tuloksien puutteesta koskien organisointia tai kontrollointia näissä ehdoissa esitettyjen säännöksien noudattamisesta verkkosivuston ylläpidon toimesta ei tule eikä sitä saa tulkita luopumiseksi mistään oikeuksista tai säännöksistä.

Käyttäjä ei saa asettaa näitä palveluehtoja ja/tai siirtää tässä mainittujen käyttäjän oikeuksia ja velvollisuuksia mihinkään kolmanteen osapuoleen, ei kokonaan eikä osittain.

Verkkosivuston ylläpito on oikeutettu milloin tahansa rajoittamaan ja/tai estämään käyttäjää käyttämästä verkkosivustoa ilman aiempaa varoitusta perustuen ainoastaan sisäisiin sääntöihin.